ΚΛΕΙΣΙΜΟ


Δημοφιλή » Αθλητικά
TV-Cinema
Μουσική
Προϊόντα & Υπηρεσίες
Μόδα-Ομορφιά
Fun-Humor
Κόσμος & Αξιοθέατα
Τεχνολογία & Internet
Πολιτική & Οικονομία
Fitness-Γυμναστική
Έξοδος-Νυχτερινή Ζωή
Auto-Moto

PSIFISTO.GR – Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι Γενικοί Όροι του Psifisto.gr ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και μελών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του Psifisto.gr.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
Το site Psifisto.gr ανήκει στην Μιχαέλα Τσουκνάκη  (εφεξής και για συντομία αναφερόμενη ως «διαχειρίστρια»). Οι Γενικοί Όροι του Psifisto.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί, μη περιεχόμενοι στο παρόν όροι και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελούν συμβατικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο και ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας Psifisto.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ της διαχειρίστριας και των μελών ή χρηστών του Psifisto.gr. Το μέλος ή χρήστης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Psifisto.gr δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με αυτούς κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης ή μέλος στο Psifisto.gr. Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Γενικούς Όρους και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στο Psifisto.gr.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Διαγωνισμός – Ψηφοφορία
Είναι το ερώτημα προς απάντηση που αναρτάται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr από την διαχειρίστρια ή από εγγεγραμμένο μέλος και το οποίο συνίσταται στην παρουσίαση ενός ερωτήματος, το οποίο απευθύνεται σε αόριστο και μη εκ των προτέρων γνωστό αριθμό προσώπων, και επί του οποίου διατίθενται δυο τουλάχιστον ή και περισσότερες προκαθορισμένες πιθανές απαντήσεις, επί των οποίων καλείται να απαντήσει κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του οποιοσδήποτε χρήστης της  ιστοσελίδας Psifisto.gr.

2. Αποτέλεσμα Διαγωνισμού – Ψηφοφορίας
Επί του ερωτήματος που αναρτάται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr από την διαχειρίστρια ή από εγγεγραμμένο μέλος και το οποίο προσφέρεται προς απάντηση σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας Psifisto.gr προσφέρονται δύο τουλάχιστον ή και περισσότερες πιθανές απαντήσεις, οι οποίες διαγωνίζονται μεταξύ τους δια της επιλογής μιας εξ αυτών από κάθε χρήστη της ιστοσελίδας Psifisto.gr, η δε επικρατέστερη εκ των απαντήσεων, η οποία διαγωνιζόμενη με τις υπόλοιπες πιθανές απαντήσεις συγκέντρωσε τις περισσότερες επιλογές από τους χρήστες της ιστοσελίδας Psifisto.gr, ορίζεται ως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού – ψηφοφορίας.
3. Χρήστης 
Χρήστης της ιστοσελίδας Psifisto.gr καλείται κάθε ένας εκ των μη εκ των προτέρων γνωστών προσώπων, τα οποία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Psifisto.gr . Δεν νοείται ως χρήστης της ιστοσελίδας Psifisto.gr οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα αυτόματης μαζικής πρόσβασης σε εκ των προτέρων άγνωστο αριθμό ιστοσελίδων, καθώς επίσης και οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα αυτόματης μαζικής επιλογής απάντησης μεταξύ των διαγωνιζομένων απαντήσεων.
4.Μέλος
Με την εγγραφή στο Psifisto.gr, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται "Μέλος" του. Μόνο τα Μέλη δικαιούνται να δημιουργούν διαγωνισμούς – ψηφοφορίες προς ανάρτηση στο Psifisto.gr. Ο κάθε διαγωνισμός – ψηφοφορία, πριν την ανάρτησή του τυγχάνει ελέγχου από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr αναφορικά με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας Psifisto.gr. Ως μέλη δικαιούνται να εγγραφούν μόνο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) έχοντα την εμπορική ιδιότητα (επιχειρηματίες).

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Το Psifisto.gr λειτουργεί με τη μορφή του ανοικτού διαγωνισμού – ψηφοφορίας, με τις ακόλουθες μορφές και όρους:
i. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Psifisto.gr αναρτά σε κάθε πιθανή θεματική κατηγορία, από αυτές που διατίθενται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr κατά την ανέλεγκτη κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας, έναν διαγωνισμό – ψηφοφορία και διαθέτει τουλάχιστον δύο (ανά διαγωνισμό – ψηφοφορία) πιθανές απαντήσεις προς επιλογή. Ο χρήστης επιλέγει μία και μόνον από τις πιθανές διαγωνιζόμενες απαντήσεις. Η απάντηση που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες επιλογές εκ μέρους των χρηστών είναι η επικρατέστερη απάντηση με βάση τις επιλογές των χρηστών και ως τέτοια θεωρείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
ii. Το Μέλος θέτει υπόψιν του διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr διαγωνισμό – ψηφοφορία, αναφορικά με οποιαδήποτε από τις πιθανές θεματικές κατηγορίες, από αυτές που διατίθενται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr κατά την ανέλεγκτη κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας, και επιπλέον θέτει τουλάχιστον δύο (ανά διαγωνισμό – ψηφοφορία) πιθανές απαντήσεις προς επιλογή και συγχρόνως υποβάλλει αίτημα για ανάρτηση του διαγωνισμού – ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα Psifisto.gr. Ο κάθε διαγωνισμός – ψηφοφορία, πριν την ανάρτησή του, τυγχάνει ελέγχου από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr αναφορικά με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας Psifisto.gr. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Psifisto.gr μπορεί άνευ ανάγκης αιτιολογίας να αποκλείσει την ανάρτηση οποιουδήποτε διαγωνισμού – ψηφοφορίας. Ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματος προς ανάρτηση του διαγωνισμού – ψηφοφορίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr. Μετά την έγκρισή του από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr, ο διαγωνισμός – ψηφοφορία αναρτάται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας Psifisto.gr στην θεματική κατηγορία πού έχει επιλέξει το μέλος ή σε εκείνη που κατά την ανέλεγκτη κρίση του διαχειριστή θεωρηθεί ως η καταλληλότερη ανάλογα με τη φύση και το είδος του διαγωνισμού – ψηφοφορίας. Ο χρήστης επιλέγει μία και μόνον από τις πιθανές διαγωνιζόμενες απαντήσεις. Η απάντηση που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες επιλογές εκ μέρους των χρηστών είναι η επικρατέστερη απάντηση με βάση τις επιλογές των χρηστών και ως τέτοια θεωρείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
iii. Ο κάθε διαγωνισμός – ψηφοφορία και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ψηφοφορίας αναρτώνται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας Psifisto.gr σε ειδικό προς τούτο προκαθορισμένο χώρο. Η διάρκεια διενέργειας του κάθε διαγωνισμού – ψηφοφορίας μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας Psifisto.gr. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού – ψηφοφορίας παραμένει αναρτημένο στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας Psifisto.gr για χρονικό διάστημα που μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
iv. O χρήστης ή το μέλος δεν δεσμεύεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο για την αποδοχή κάποιου αποτελέσματος διαγωνισμού – ψηφοφορίας και διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την έννοια ότι αυτό δεν είναι δεσμευτικό προς αποδοχή από κανένα πρόσωπο χρήστη ή μέλος ή μη, ούτε προτείνεται ή προβάλλεται από την ιστοσελίδα Psifisto.gr ως προτεινόμενο για αποδοχή από οποιονδήποτε, αλλά αντιθέτως αποτελεί μόνον παροχή στην κοινωνία της πληροφορίας και αποτέλεσμα των επιλογών εκ των προτέρων αγνώστου αριθμού χρηστών. Η ιστοσελίδα Psifisto.gr και ο διαχειριστής αυτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, άλλως αποκρούει εκ των προτέρων οποιαδήποτε τέτοια, αναφορικά με το αποτέλεσμα του κάθε διαγωνισμού ψηφοφορίας, αφού αυτό αποτελεί αποτέλεσμα των επιλογών εκ των προτέρων αγνώστου αριθμού χρηστών και επιπλέον δεν προβάλλει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ψηφοφορίας ως το ορθό ανάμεσα στις πιθανές απαντήσεις ούτε προτρέπει κανέναν για την αποδοχή του αποτελέσματος ή την λήψη αποφάσεων με βάση αυτό.

Γ. Όροι χρήσης ιστοσελίδας Psifisto.gr
1. Σκοπός
Η διαχειρίστρια θέτει την ιστοσελίδα Psifisto.gr στη διάθεση: i. χρηστών και μελών της ως πλατφόρμα για την συμμετοχή τους, ως απαντώντων, σε διαγωνισμούς – ψηφοφορίες, ii. των μελών της για την δημιουργία διαγωνισμών – ψηφοφοριών προορισμένων για συμμετοχή σε αυτές των χρηστών της ιστοσελίδας Psifisto.gr, iii. των μελών και χρηστών της για την μετέπειτα, εκτός πλαισίου της πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Psifisto.gr, χρήση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση, ανάρτηση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών – ψηφοφοριών, iv. των μελών ή των χρηστών ή τρίτων ενδιαφερομένων προς το σκοπό της διαφημιστικής προβολής των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους.
2. Συμμετοχή στον διαγωνισμό – ψηφοφορία και χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού – ψηφοφορίας με αποκλειστική ιδία ευθύνη
Το μέλος ή χρήστης συμμετέχει σε κάθε ψηφοφορία με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η χρήση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, η δημοσίευση ή αναδημοσίευσή του από μέλος ή χρήστη, γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το μέλος ή χρήστης που συμμετέχει στην ψηφοφορία ή δημιουργεί ψηφοφορία διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και κάθε άλλο νομικά δεσμευτικό συμβατικό κείμενο της ιστοσελίδας Psifisto.gr εφόσον αυτό χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από την ιστοσελίδα Psifisto.gr.
3. Συμμετέχοντα μέρη στον διαγωνισμό –  ψηφοφορία στο Psifisto.gr
Η διαχειρίστρια δεν αποτελεί ούτε δύναται με κανένα τρόπο να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος των διαγωνισμών – ψηφοφοριών που δημιουργούνται από την ίδια ή από μέλη και αναρτώνται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας Psifisto.gr και ούτε καθίσταται με κανέναν τρόπο φορέας ή υπεύθυνη των οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων που απορρέουν από την ψηφοφορία ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτήν. H διαχειρίστρια, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δρομολόγηση της ψηφοφορίας, την συμμετοχή στην ψηφοφορία, την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την χρήση (δημοσίευση ή αναδημοσίευση) του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από την ψηφοφορία. Κάθε μέλος ή χρήστης συμμετέχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη στον διαγωνισμό – ψηφοφορία ή/και δημιουργεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη ψηφοφορία.

4. Παροχή υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας
α. H διαχειρίστρια, ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών και των διλημματικών διαγωνιστικών ερωτημάτων ψηφοφορίας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι η διαχειρίστρια δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση ή συστηματική έρευνα σε συνέχεια ή/και πριν τον αυτοματοποιημένο ελέγχο ή την καταγγελία και περαιτέρω να απαγορεύει την ανάρτηση περιεχομένου που αντιτίθεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και στο νόμο. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.
β. Επίσης η διαχειρίστρια ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αναρτώνται εν είδη ερωτήματος προς διαγωνισμό – ψηφοφορία μέσω της διαδικασίας του διαγωνισμού – ψηφοφορίας από τα μέλη της. Σε κάθε περίπτωση η διαχειρίστρια καθιστά σαφές ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίθετο στην κείμενη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά ανήθικο, εμπρηστικό, υβριστικό περιεχόμενο, διεγερτικές δηλώσεις και προτροπές σε εγκληματικές ενέργειες, δηλώσεις κατά του Πολιτεύματος και της επίσημης Θρησκείας του Κράτους, δηλώσεις αντίθετες με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, δηλώσεις αντίθετες με την δημόσια αιδώ, δηλώσεις αντίθετες με την δημόσια τάξη και την δημόσια υγεία κλπ, δεν θα αναρτάται από την ίδια και επιπλέον δεν θα επιτρέπεται η ανάρτησή του από μέλη της ιστοσελίδας, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι η διαχειρίστρια δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη των ανωτέρω μη περιοριστικά αναφερομένων δηλώσεων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε με κατά περίπτωση ή/και συστηματική έρευνα σε συνέχεια ή/και πριν τον αυτοματοποιημένο έλεγχο ή την καταγγελία και περαιτέρω να απαγορεύει την ανάρτηση περιεχομένου που αντιτίθεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και στο νόμο.
5. Ουδεμία αξίωση χρήσης
Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας Psifisto.gr ή την παροχή υπηρεσιών από την διαχειρίστρια. Συγκεκριμένα, η διαχειρίστρια δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή υπηρεσιών.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Psifisto.gr
1. Γενικά
Προϋπόθεση για την προσφορά και ανάρτηση διαγωνισμού – ψηφοφορίας μέσω του Psifisto.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του χρήστη ως εγγεγραμμένου μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, ενώ η περίπτωση της επιβολής χρέωσης σε επιχειρηματίες – μέλη θα ρυθμίζεται ειδικά κατά περίπτωση σε ειδικό συμβατικό κείμενο μεταξύ της διαχειρίστρια και του εκάστοτε μέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση η εγγραφή μέλους παραμένει δωρεάν. Η συμμετοχή ως μέλος είναι ατομική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Psifisto.gr. Το Psifisto.gr δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς αιτιολογία.
Ως επιχειρηματίες θεωρούνται οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν ως εμπορική δραστηριότητα την πώληση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρουν στα πλαίσια των εργασιών τους. Οι επιχειρηματίες δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται στο Psifisto.gr ως ιδιώτες και να  προσφέρουν ως τέτοιοι διαγωνισμό ψηφοφορία.

2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εγγραφής
α. Δικαιοπρακτική ικανότητα: Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).
β. Προσωπικά στοιχεία: Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και προσδιορίζονται για τα μέλη ως εξής:

  • Για την εγγραφή ενός Επιχειρηματία στο σύστημα θα πρέπει να εισαχθούν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία: α) πλήρης επωνυμία, β) διεύθυνση κατοικίας/έδρας (Τ.Κ., πόλη, περιοχή, χώρα), γ) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., δ) υπεύθυνος επικοινωνίας, ε) τηλέφωνο/fax/email, στ) διακριτικός τίτλος, ζ) επάγγελμα και η) αποδεκτοί τρόποι πληρωμής.

Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο Psifisto.gr, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις Email ή διαδικτύου ή να βλάπτει οιασδήποτε μορφής δικαιώματα τρίτων. Το Psifisto.gr βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της διαχειρίστριας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος.
Τα ίδια τα μέλη (οι έμποροι/πωλητές) φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας, καθώς και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σημειώνεται ότι  η δραστηριότητα της πώλησης  από ιδιώτες μπορεί να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση το Psifisto.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916) .

3. Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του Μέλους
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ξεκινάει με την έγκριση του αιτήματος εγγραφής του υποψηφίου μέλους εκ μέρους του Psifisto.gr. Το νέο μέλος ενημερώνεται προς τούτο μέσω email. Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής είτε μέσω αιτήματος του μέλους που θα στέλνεται με email στο (sales@psifisto.gr) είτε εκ μέρους του Psifisto.gr, ακόμα και άνευ αιτιολογίας, με απλή σχετική ενημέρωση του μέλους με email στο email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ως μέλος, ακόμα και αν το μέλος διατηρεί διαγωνισμό – ψηφοφορία ενεργό, ο οποίος συγχρόνως ή υστεροχρόνως της διαγραφής του μέλους αφαιρείται ή διατηρείται στο Psifisto.gr κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Psifisto.gr.
Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Psifisto.gr επιβεβαιώνει μέσω email την ακύρωση της συμμετοχής του μέλους και δεσμεύει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθέντες διαγωνισμοί – ψηφοφορίες ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την καταγγελία του μέλους στο Psifisto.gr κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου. Η διαχειρίστρια δικαιούται να αποκλείσει κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της διαχειρίστρια. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Psifisto.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η διαχειρίστρια συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η διαχειρίστρια να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κλπ. Τυχόν οφειλές του μέλους προς την διαχειρίστρια  καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων των Μελών και πολιτική cookies
Το μέλος συμφωνεί ότι η διαχειρίστρια θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία). Τα δημόσια στοιχεία ταυτότητας των μελών θα είναι πάντοτε δημόσια και διαθέσιμα στα μέλη και τους χρήστες του Psifisto.gr. Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, η διαχειρίστρια θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο διαχειρίστρια ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την διενέργεια των διαγωνισμών – ψηφοφοριών  εντός του Psifisto.gr.
H διαχειρίστρια καταγράφει αυτόματα πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων (χρηστών) που επισκέπτονται την ιστοσελίδα Psifisto.gr καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλει και εγκαθιστά στον υπολογιστή των προσώπων αυτών (χρηστών). Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της διενέργειας και της εξέλιξης του τρέχοντος διαγωνισμού – ψηφοφορίας ή τρεχόντων διαγωνισμών – ψηφοφοριών καθώς επίσης και για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου του Website. Η διαχειρίστρια ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της διαχειρίστριας των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Η διαχειρίστρια καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.

5. Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων μελών
Τεχνικές παρεμβάσεις: Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας και επιπλέον απαγορεύεται η παραποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού – ψηφοφορίας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο εκ μέρους μέλους, ακόμα δε απαγορεύεται και η σχετική απόπειρα. Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το Psifisto.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας Psifisto.gr.

6. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία τρίτων
Κείμενα, εικόνες, ήχοι κλπ. που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Psifisto.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, περιγραφές, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ.) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες, κείμενα και ήχους στην ιστοσελίδα Psifisto.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει ειδικότερα και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες.

7. Υποχρέωση μη προσβολής της προσωπικότητας
Κείμενα, εικόνες και ήχοι που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Psifisto.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, περιγραφές, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ.) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Psifisto.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα στην προσωπικότητα τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι χυδαία, συκοφαντικά, ενοχλητικά, προσβλητικά για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.

8. Χρήση περιεχομένων
Οι πληροφορίες για κάποιο μέλος ή άλλες πληροφορίες σε κάποιο διαγωνισμό – ψηφοφορία, τις οποίες το Psifisto.gr δίνει σε σχέση με τον διαγωνισμό – ψηφοφορία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τον αντίστοιχο διαγωνισμό – ψηφοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση τους για διαφημιστικούς λόγους, πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους.

9. Ουδεμία χειραγώγηση των διαγωνισμών με οποιοδήποτε τρόπο
Απαγορεύεται αυστηρά η προσφορά προσφορών για επιλογή συγκεκριμένης απάντησης σε διαγωνισμό – ψηφοφορία, η προτροπή για επιλογή συγκεκριμένης απάντησης σε διαγωνισμό – ψηφοφορία, η επανειλημμένη επιλογή από το ίδιο πρόσωπο της ίδιας απάντησης στον ίδιο διαγωνισμό – ψηφοφορία με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη ή άλλων τεχνολογικών μεθόδων. Απαγορεύεται στα μέλη ή/και χρήστες η χειραγώγηση της κοινής γνώμης καθώς και η χειραγώγηση με κάθε τρόπο για την επιλογή συγκεκριμένης απάντησης σε διαγωνισμό ψηφοφορία, πριν ή και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αντίστοιχου διαγωνισμού. Απαγορεύεται να γίνονται προσφορές ή επιλογές συγκεκριμένης απάντησης σε διαγωνισμό – ψηφοφορία είτε από το ίδιο το μέλος που τον δημιούργησε είτε από πρόσωπα που ζουν στην ίδια κατοικία με το μέλος, είτε από τρίτους κατ’ εντολή του μέλους είτε από το ίδιο το Psifisto.gr.

 

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Psifisto.gr
1. Απαγορευμένα προϊόντα
H διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων διαγωνισμών – ψηφοφοριών οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

2. Δημοσιευμένες προσφορές και κατηγορίες.
H διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένους διαγωνισμούς – ψηφοφορίες καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα Psifisto.gr άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Ιδίως αυτό ισχύει για διαγωνισμούς – ψηφοφορίες που έχουν καταχωρηθεί σε εσφαλμένη κατηγορία, για προφανώς μη σοβαρούς  διαγωνισμούς – ψηφοφορίες καθώς και κείμενα και εικόνες που δύνανται να θίξουν δικαιώματα τρίτων. Για τις αντίστοιχες διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά της διαχειρίστριας. H διαχειρίστρια διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και αιτιολόγηση να μετονομάσει, διαιρέσει, ενώσει, ακυρώσει ή να εισάγει εκ νέου κατηγορίες διαγωνισμών – ψηφοφοριών και αντίστοιχα να μεταφέρει τους τρέχοντες  διαγωνισμούς – ψηφοφορίες σε άλλη κατηγορία ή να τους διαγράψει.

3. Παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος
H διαχειρίστρια έχει επιπλέον το δικαίωμα να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τους Γενικούς Όρους. Επίσης, η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει κακόπιστα τις υποχρεώσεις του έναντι κάποιου άλλου μέλους ή έχει θίξει δικαιώματα τρίτων. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το Psifisto.gr από τυχόν μέλη του ή/και τρίτους ή/και χρήστες και αναφέρονται σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά του μέλους. Ακόμη, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή/και μόλις αντιληφθεί την ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας η διαχειρίστρια δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή να καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του μέλους. Εκτός των άλλων θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της παράνομης δραστηριότητας ενός μέλους λόγω της ύπαρξης ενδείξεων με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή/και με μόνη την καταγγελία εναντίον του μέλους αυτού που να απευθύνεται προς την διαχειρίστρια από άλλο μέλος ή/και από τρίτο πρόσωπο που τυχόν θίγεται. Διατηρείται το δικαίωμα για τον αποκλεισμό κάποιου μέλους χωρίς αιτιολόγηση. Η διαχειρίστρια ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι όροι χρήσης. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω ακόμη και σε περίπτωση που ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η διαχειρίστρια ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι η διαχειρίστρια δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το Psifisto.gr και η διαχειρίστρια για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα.

4. Αλλαγές στον χρόνο διάρκειας του διαγωνισμού – ψηφοφορίας
Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να επιμηκύνει ή να συντομεύσει το χρόνο διάρκειας κάθε διαγωνισμού – ψηφοφορίας, σε περίπτωση που αυτό θεωρείται απαραίτητο για τη σωστή διενέργεια – εκτέλεσή τους.

5. Πολιτική cookies αναφορικά με τους χρήστες
H διαχειρίστρια καταγράφει αυτόματα πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων (χρηστών) που επισκέπτονται την ιστοσελίδα Psifisto.gr καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλει και εγκαθιστά στον υπολογιστή των προσώπων αυτών (χρηστών). Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της διενέργειας και της εξέλιξης του τρέχοντος διαγωνισμού – ψηφοφορίας ή τρεχόντων διαγωνισμών – ψηφοφοριών καθώς επίσης και για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου του Website. Η διαχειρίστρια ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της διαχειρίστριας των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Η διαχειρίστρια καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αποκλεισμός ευθύνης της διαχειρίστριας και του Psifisto.gr
Η διαχειρίστρια και το Psifisto.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα της Psifisto.gr κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και συμπεριφέρονται βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η διαχειρίστρια συγκεκριμένα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι τα μέλη θα ανταπεξέλθουν στις οποιεσδήποτε δηλώσεις τους και στην περιγραφή των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των οποιωνδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, ούτε ασφαλώς θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης οποιουδήποτε μαζί τους και θα εκπληρώσουν τις εκατέρωθεν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω τυχόν συναφθησόμενες συμβατικές σχέσεις μεταξύ μελών του Psifisto.gr και τρίτων βρίσκονται εκτός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών του Psifisto.gr, οι οποίες εξαντλούνται στην παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού – ψηφοφορίας. Περαιτέρω, το Psifisto.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα του κάθε διαγωνισμού – ψηφοφορίας και σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα του κάθε διαγωνισμού – ψηφοφορίας δεν θεωρείται ούτε προβάλλεται εκ μέρους του Psifisto.gr ως αποτέλεσμα οργανωμένης δημοσκόπησης ή εκλογών οποιουδήποτε επιπέδου και είδους, καθώς ο πραγματικός χαρακτήρας των διαγωνισμών – ψηφοφοριών είναι αυτός του διαγωνισμού μεταξύ δύο ή περισσότερων πιθανών απαντήσεων σε συγκεκριμένο ερώτημα προς εύρεση της επικρατέστερης εξ αυτών, ενώ οι διαγωνισμοί – ψηφοφορίες απευθύνονται σε εκ των προτέρων άγνωστο αριθμό πρόσωπων και άρα σε άγνωστο δείγμα απαντώντων, οι οποίοι δεν εκλαμβάνονται σε καμία περίπτωση ως δείγμα δημοσκόπησης, επιστημονικής ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας ή ως εκλογικό σώμα οποιουδήποτε είδους.
2. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους
Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Γενικούς Όρους σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι της διαχειρίστριας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος.
3. Αποκλεισμός ευθύνης
Η διαχειρίστρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της διαχειρίστρια. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της διαχειρίστριας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της διαχειρίστριας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου. Η διαχειρίστρια δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα η διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων διαγωνισμοί – ψηφοφορίες καταχωρήθηκαν, αναρτήθηκαν, διενεργήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. Η ιστοσελίδα της διαχειρίστριας Psifisto.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της διαχειρίστριας.
4. Περιεχόμενα και προσφορές
Η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά και στους διαγωνισμούς – ψηφοφορίες και συγκεκριμένα δεν φέρει καμία ευθύνη για:

  • την αληθή και σωστή διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών των μελών που αναρτώνται σε διαγωνισμό – ψηφοφορία.
  • την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών των μελών που αναρτώνται σε διαγωνισμό – ψηφοφορία.
  • την ικανότητα, την εξουσία και τη θέληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες σύναψης και εκπλήρωσης της σύμβασης αναφορικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους που αναρτώνται σε διαγωνισμό – ψηφοφορία.

5. Μέλη και τρίτοι
Η διαχειρίστρια δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της.

6. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες
Η διαχειρίστρια δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα Psifisto.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
7. Απαλλαγή
Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της διαχειρίστριας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιου δημοσιευμένου διαγωνισμού από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας Psifisto.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει την διαχειρίστρια από όλες τις εις βάρος της αξιώσεις.
8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
‘Όλες οι διαφορές μεταξύ της διαχειρίστριας και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ακόμα και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
9. Ρήτρα ασφαλείας
Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.

 

Designed by PrintALL.gr ™ • 2015  |  29 queries in 0,764 secs
Παρακαλώ Περιμένετε...
 
Mike